Wijkoverlegplatform (WOP) Middelwatering

Het WOP is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP-vergaderingen) krijgen bewoners een eigen stem. Aan deze vergaderingen nemen professionals uit de wijk deel. We noemen: vertegenwoordigers van Welzijn Capelle, de wijkagent, een vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging Havensteder, begeleidende ambtenaren van de gemeente. Ook de wijkwethouder is van de partij.

Het WOP Middelwatering vervult drie functies:
  1. Het beheer van het wijkleefbaarheidsbudget;
  2. het organiseren van wijkbijeenkomsten;
  3. het geven van een gekwalificeerd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Iedere Capelse wijk heeft een eigen gebiedsregisseur die de schakel vormt tussen het WOP-bestuur en de gemeentelijke instanties.

Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn of haar portefeuille heeft.
 
Naast de gebiedsregisseur en de wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor algemene vragen op het gebied van (sociale) veiligheid of van persoonlijke veiligheidsproblemen van inwoners van de wijk.

Voorafgaand aan elke WOP-bijeenkomst hebben de wijkwethouder en de wijkagent spreekuur.


Gekwalificeerd Adviesrecht WOP

Door de gemeente Capelle aan den IJssel is aan het WijkOverlegPlatform een zogeheten gekwalificeerd adviesrecht toegekend.

Het gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat het wijkoverlegplatform gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kan adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van het wijkoverlegplatform gebeurt.

Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van het wijkoverlegplatform, immers, als het wijkoverlegplatform niet wordt geïnformeerd over zaken die spelen, kunnen ze ook geen advies geven.

Het betekent voor het wijkoverlegplatform dat het er voor dient te zorgen dat het wijkoverlegplatform een redelijke mate van afspiegeling is van de wijk en dat het leeft in de wijk.

Het belangrijke uitgangspunt hierbij is dat de adviesfunctie alleen geldt voor onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Naast de adviesfunctie van het wijkoverlegplatform blijven de algemene procedures met betrekking tot inspraak natuurlijk van kracht.